Σας ενημερώνουμε πως η εταιρεία μας ακολουθεί τους Διεθνής Κανονισμούς ”Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR”.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΠΕΛΟΣ DIESELS A.E

Σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό υπ’ αριθμ. 679/2016 ΕΚ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα με το Νόμο 4624/2019 για την «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», η επιχείρησή μας διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και διακριτικότητα στην ιδιωτικότητά τους, προς εξυπηρέτηση της κάλυψης των αναγκών, των στόχων και των υποχρεώσεων εκ του νόμου προβλεπόμενων και αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με τη σύμβαση, που συνάπτουν με την επιχείρησή μας. Δι’ αυτόν τον λόγο δεν κοινοποιούνται, αλλά ούτε μεταβιβάζονται σε τρίτους.

Η εν λόγω πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες, σχετικές με τους πελάτες μας, όπως επιτάσσει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται, μόνον κατόπιν της συναινέσεως του πελάτη. Είναι ενδεχόμενη βέβαια η μεταφορά τους σε τρίτα άτομα ή φορείς, προκειμένου να μην υφίστανται δυσλειτουργίες κατά την εκτέλεση της μεταξύ μας συνεργασίας.

Α.ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ:

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με στόχο την καλύτερη οργάνωση της μεταξύ μας σχέσεως, την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση σας.

Ενδεικτικά συλλέγουμε: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Επάγγελμα, ΑΦΜ, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Τηλέφωνα Επικοινωνίας , Διεύθυνση και Έδρα Εταιρείας ή Υπηρεσίας Δημόσιου Φορέα.

Β. ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους και ειδικά αναφερόμενους μόνο σκοπούς,:

1) για την έκδοση παραστατικού, το οποίο είναι προσωπικό,

2) για την κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

3) σε περίπτωση εννόμου συμφέροντος.

Γ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ:

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό προβλέπονται και κατοχυρώνονται δικαιώματα πελατών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα.

  1. Δικαίωμα πρόσβασης.
  2. Δικαίωμα Διόρθωσης.
  3. Δικαίωμα Διαγραφής.
  4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
  5. Δικαίωμα Εναντίωσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας, καθώς και για την άσκηση των ανωτέρω περιγραφόμενων δικαιωμάτων , οι πελάτες μας μπορούν να επικοινωνούν μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας στον διαδικτυακό τόπο : https://www.kapelos.gr στην επιλογή ‘’Επικοινωνία’’.